อาสาสมัครช่วยโครงการประชาพิจารณ์

“โครงการ การศึกษาออกแบบพื้นที่พักผ่อนสวนธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต ต. คลอง 1 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

อาสาสมัครทุกท่าน มาถึง ม.ธรรมศาสตร์ ตามเวลา น้อง จนท. ขอให้ถึงพร้อมกัน 7.00 น. ระยะทางไกล ประมาณ 30-40 กม. จากบ้านของอาสาสมัครแต่ละท่าน ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ท่านที่ขับรถมา แวะรับตามทางผ่าน จนถึงตามกำหนดเวลา

เป็นโครงการแรก หลังโควิด-19 ชมรมฯ ได้มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 10 คน ช่วยงานโครงการประชาพิจารณ์ฯ สำหรับผู้พิการ 7 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. ทางการได้ยิน
3. ทางร่างกาย การเคลื่อนไหว
4. ทางสติปัญญา
5. ออทิสติก
6. ทางการเรียนรู้
7. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

อาสาสมัครแต่ละท่าน ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ สำรวจสถานที่ เพื่อต้อนรับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม

โครงการนี้ จะทำให้คนพิการได้ออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่สีเขียว มีลู่เดิน วิ่ง พื้นที่ขึ้นลงบันได ทางลาด ลานอเนกประสงค์ในด้านต่าง ๆ

สำหรับ เพื่อนตาบอด จะมีแผนที่เบรลล์ พร้อมเสียง ลู่วิ่งจะมีสายดึงขึ้นจากพื้น และอื่น ๆ

การทำแบบสอบถาม กลุ่มอื่น ๆ จะตอบได้ด้วยตนเอง กลุ่มเพื่อนตาบอดต้องอ่านให้ฟัง และให้ตอบ ช่วงนี้ สนุกสนาน ...

และแล้วทุกอย่างได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(ความประทับใจ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เนื่องจากเช้ามาก ออกจากบ้านยังไม่รับทานข้าวกัน ร้านอาหารอยู่ไกล เพื่อน ๆ นำ หมูทอด ข้าวเหนียวถุงน้อย 2 ถุง แบ่งกัน คนละ 2-3 คำ แล้วเริ่มทำงาน พอเสร็จงาน หามุมเปิบข้าวกล่อง ด้วยความหิว)

เล่าให้เพื่อน ๆ ที่ไม่สะดวกไปช่วยค่ะ
นิรมล

กิจกรรมชมรมฯ พ.ศ. 2564

 1. ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ T.A.B. RADIO มูลนิธิคนตาบอดไทย ดังนี้
 2. รายการข่าวโลกโบราณคดี
  ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

  รายการเพลงดีศรีสยาม
  ออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น.
  ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 3. ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 4. ช่วยประสานงานให้องค์กรคนตาบอดและเพื่อนตาบอดได้รับวัคซีน โควิด-19 กับหน่วยงานของรัฐ ณ สถาบันจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนตาบอด ได้รับวัคซีนในหน่วยงานดังกล่าว ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

Dots Coffee กาแฟดีฝั่งธน

วันพฤหัสที่ 16 มิ.ย. 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปเยี่ยมและใช้บริการร้านกาแฟของน้อง ๆ ตาบอด Dots Coffee ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี

ชมรมอาสาแวะทักทายร้าน Dots Coffee

สวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

สวดพระอภิธรรรมพระวันรัตน์

อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 2565

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนม.ปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด

นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานให้แก่ประธาน

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สว. บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

นางสาววรุณรดา กรุณี เป็นพิธีกร และวิทยากร

นางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง เป็นวิทยากรร่วม

ในการสนทนาพิเศษการใช้งานโปรแกรม Obi และแอปพลิเคชัน Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซีชนิด NCC only

ดร.สามารถ รัตนสาคร บรรยายเรื่องการเป็นผู้ช่วยคนตาบอด

นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และนางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข เป็นวิทยากรการสนทนาพิเศษเรื่อง อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง

แบงกลุ่มสัมนาเชิงปฏิบัติการ ให้อาสาสมัครได้ทดลองอ่านแบบหัดอ่านที่เตรียมไว้ วิทยากรประกอบด้วย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี นางสาวสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข และนางสาวสมถวิล บุญน้อม

ผ้าป่าช่วยคนตาบอด 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.59 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" ของมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประดับต้นผ้าป่า ถ่ายรูปหมู่ในโบสถ์

กิจกรรมชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด พ.ศ. 2563

TAB Radio

รายการข่าวโลกโบราณคดี

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

รายการเพื่อนกัน

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง เมษายน 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย เนตรอัมพร กฤษณปาณี

รายการเพลงดีศรีสยาม

เริ่มออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 

กิจกรรม พ.ศ. 2563

1.ร่วมงาน "ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2.ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

4.ร่วมงานการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯและกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

5.ร่วมงานการอบรมอาสาสมัคร ในหลักสูตร “อาสาแบ่งปัน” โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ดร.สามารถ รัตนสาคร ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หัวข้อ การช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัครจำนวน 100 คน)

6.ร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : รักษ์โลก รักศิลปะ

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ Art for All Village เขตคลองสามวา จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)

ร่วมกิจกรรมมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 24 พ.ย. 62

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพสาขาการนวดไทย พร้อมกับงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ณ ศาลานุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทร์เก่า ซอย 5 กรุงเทพฯ

Bike with the Blind 7 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Bike with the Blind ปั่นครบรอบ 80 ปี งานเริ่มลงทะเบียน 3.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเมื่อ 4.00 น. และออกตัวจริงเมื่อเวลา 5.00 น. พี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข บันทึกไว้ดังนี้ :

อาสาสมัครบางคนไม่กล้านอน ต้องออกเดินทางตีสอง บางท่านบ้านอยู่ชานเมือง เข้ามานอนในเมือง เพื่อมาร่วมงานนี้ หลายท่านมาตั้งแต่ก่อนตีสาม ก่อนเปิดลงทะเบียนเสียอีก

การลงทะเบียนเป็นงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนอาสาสมัครช่วยเตรียมเสื้อขนาดต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งต่อให้นักปั่น จน 4.00 น. จึงแบ่งอาสาสมัครไปช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องตาบอดซึ่งทยอยมาถึง

คุณสมชาย อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิช่วยฯ มาให้กำลังใจ

4.30 น. เริ่มเรียกแถว ประจำแนว ขบวนนำหน้าเป็นกลุ่ม VIP ตามด้วยขบวนคนตาบอดประมาณ 30 คน
5.00 น. เริ่มปล่อยขบวนด้วยเสียงแตร พร้อมเสียงโห่ ปรบมือ ให้กำลังใจนักปั่น และตามด้วยขบวนนักปั่นตาดีอีกกว่าหนึ่งพันคน ใช้เวลาเกือบ 10 นาที กว่านักปั่นจะทยอยออกไปหมดจากลานคนเมือง เพื่อปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 25 กม. ขึ้นสะพานพระราม 8-ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี และวนกลับเส้นทางเดิม

กำหนดที่นักปั่นจะกลับถึงลานคนเมืองคือไม่เกิน 07.00 น. ระยะทาง แต่นักปั่นทำเวลาได้ดีมาก คือไปถึงกันตั้งแต่ประมาณ 6.30 น. แล้วจึงมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายขรรค์. ประจวบเหมาะ

วงดนตรีไดมอนด์ของคนตาบอดบรรเลงตลอดงาน

หน้าที่ของอาสาสมัครคือเตรียมบริการอาหารเช้า น้ำ และไอศกรีม ให้น้อง ๆ นักปั่นตาบอดพักให้หายเหนื่อย และช่วยเก็บหมวก บริการอาหาร น้ำ ไอศกรีม แก่นักดนตรีด้วย

ถึง 8.00 น. ทุกอย่างเรียบร้อย คนเริ่มทยอยกลับ

น้อง ๆ อาสาสมัครช่วยงานอย่างแข็งขันมาก คุณนวนันต์พาลูกชาย น้องปาณวัฒน์ มาช่วยด้วย. พี่นิรมลพาลูกตาลมาช่วยลงทะเบียนด้วย.

ขอชื่นชมอาสาสมัครทุกท่าน เยี่ยม (ดี)

งานนี้ ต้องอดนอน ต้องตื่นตี 2 ค่อนข้างหนักค่ะ ...ชื่นชม ...ชื่นชม ทุกคน สนุกสนาน ดังเห็นในรูป

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

ชมรมอาสาสมัครช่วยคนตาบอด และนักเรียน-อาจารย์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเเหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่วมกิจกรรม นิทรรศการ More Than Eyes Can See เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

คลิกที่รูปเพื่อเปิดภาพใหญ่กว่า ดาวน์โหลดได้

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS