ปฏิทินกิจกรรม

พ.ศ. 2556

วัน เดือน กิจกรรม
ก.พ. วันขอบคุณอาสาสมัคร
เม.ย. วันสถาปนาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ประชุมใหญ่สมัชชาคนตาบอด)
29 ส.ค. วันสถาปนาสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย
7 ต.ค. วันสถาปนาห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
13 ต.ค. วันไม้เท้าขาวสากล
26 พ.ย. วันสถาปนามูลนิธิของคนตาบอดไทย
3 ธ.ค. วันคนพิการสากล
12 ธ.ค. วันรำลึก มีส เจนีวิฟ คอลฟิล