เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มช่วยคนตาบอดอื่นๆ

- We2blind ...Better together โครงการดีดีเพื่อคนตาบอด

หน่วยงานราชการ

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
- ศูนย์อำนวยการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร
- บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
- สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ)

หน่วยงานราชการ-การศึกษา

- กองการศึกษาเพื่อคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ยังเข้าไม่ได้
- สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
- ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
- รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
- รวมโรงเรียนศึกษาพิเศษ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

หน่วยงานราชการ-อื่น ๆ

- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
- รัฐบาลไทย

ค้นคว้าข้อมูล

- ห้องสมุดสถาบันวิเคราะห์ระบบสาธารณสุข

หน่วยงานเอกชน

- มูลนิธิคนตาบอดไทย
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
- มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
- มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
- สื่อกลางเพื่อคนพิการและคนทั่วไป

หน่วยงานเอกชน-การศึกษา

- โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
- โรงเรียนศรีสังวาลย์