งานเปิดสมัชชาคนตาบอด ครั้งที่ 26

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดเข้าร่วมในงานเปิดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
ผู้เข้าร่วมงานนั่งบนเก้าอี้เรียงเป็นแถว