MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 เปิดนิทรรศการโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

คลิปงานเปิดจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงการคนตาบอด

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนร่วมโดยการนำอาสาสมัครไปช่วยคนตาบอดตลอดนิทรรศการ
ภาพจากวันเปิดนิทรรศการ More than eyes can see

รูปหมู่อาสา คลิกเพื่อดาวน์โหลดขนาดใหญ่
ลิ้งก์ไปรูปหมู่ขนาดใหญ่

อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 21 เม.ย. 62 จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าอบรมเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดการอบรม พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” และร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์

เสียงคำบรรยายพิเศษของอาจารย์มณเฑียร (30 นาที)

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

วรุณรดา กรุณี และ ชลทิพย์ ยิ้มย่อง บรรยายการใช้งานโปรแกรม Obi และ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only

สไล้ด์ประกอบการบรรยาย อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง
คลิกดูเต็มจอได้ คลิกไปที่ตัว in ดูที่ Slideshare และดาวน์โหลดได้

ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร งานครบรอบ 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ ชั้น 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ขอให้ทุกท่านไปลงทะเบียนในเวลา 8.30-9.00 น. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

*** ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่นี่ ***

แผนที่เดินทางไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

1. NATHAKUL WILAISRI
2. PISAMAI HONGSACHAT
3. กฤษณา ชุณห์เจริญ
4. กัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน
5. กานต์ธีรา ทองดี
6. คันธิยา วงศ์จันทา
7. จันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
8. จันทนา ซาโลเป็ค
9. จินตนาฎ อุ่นใจ
10. ฉัฐมา ขาวผ่อง
11. ญ​ณัฐ​กานต์​ พัฒน์​อมร​ไชย​
12. ณัชชา ทรัพยสโรช
13. ธนกฤต ทานธรรมมงคล
14. ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ
15. ธนาภรณ์ แซ่ห่อ
16. ธาริน จันทรจตุรงค์
17. น้ำฝน ทิพกุล
18. นิลเนตร สียิ่ง
19. แน่งน้อย มหากัลยาณกุล
20. บูรพา เทศแก้ว
21. ปทิตตา กมลพันธ์
22. ปภินดา สุขจำลอง
23. ประภาภรณ์ สกุลพาณิชย์
24. ปัทมพร ศรีโหร
25. พนิตานันท์ พวงจันทร์แดง
26. พรนรินทร์ เพิ่มพูล
27. พรรณิภา ทาหาร
28. พริ้มเพรา สุนากร
29. ภัทราวดี ทองเทือก
30. ภู ศิริเพชร
31. มยุรี โชติธรรมรัตน์
32. รักชนก แก้วอำพันธ์
33. ลลิตา จันเทพา
34. วธู ชุณห์สุทธิวัฒน์
35. วนิดา สุทธิยั่งยืน
36. วริศรา ธนภาคย์
37. วลัยพรรณ บงกชมาศ
38. วีน ถวิลเวชกุล
39. สรรพสิทธิ ตันติวิวรรธน์
40. สิริดลภัทร สุพรรณวัจน
41. สิริวดี สอนสารี
42. สุกานดา ศรีไตรรัตน์
43. สุดารัตน์ แซ่เตียว
44. สุธิดา จันทร์ศรีสุข
45. อติภา กิจพ่อค้า
46. อนัญญา โชคอุดมกฤตย์
47. อัญชลี สิงห์สิริวณิชกุล
48. อานนท์ รุ่งเรืองบางชัน
49. อารีรัตน์ รัตนวาลย์
50. สุรชาติ เพ็ญพิชัย
51. ศศิธร ชื่นจิตต์
52. สุนันทา ดิฐวิญญู

รับสมัครอาสาฯ งานครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดไทย มี.ค.-พ.ค. 62

ภาพเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยงานครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดไทย ร่วมกับชมรมอาสาสมัครช่วยคนตาบอด

  • ปฏิบัติงานระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562
  • ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2562
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกฟอร์มอาสาสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม คุณนิรมล 081-307-0149 และ คุณวริศญา 089-979-2204

มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 25 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนช่วยในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ในงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 23 ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ที่ศาลานุสร์ณเตชวัชรา

โต๊ะลงทะเบียนหน้าประตู
ภาพหมู่ผู้ได้รับประกาศนียบัตร
ภาพหมู่บนเวที ผู้ใด้รับรางวัลประกวดร้องเพลง

อบรม อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง สุพรรณฯ 2561

นักศึกษา ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์กรกนก มักการุณ เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อการผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ" จัดโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือเสียงของคนตาบอด จากนั้นเป็นการแนะนำโปรแกรมโอบิสำหรับการสรัางหนังสือเสียงในระบบเดซีโดยเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดคนตาบอดฯ เวลาที่เหลือคือการบรรยายและการปฏิบัติเพื่อการอ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ

1. คลิกที่นี่ เพื่อไปชมภาพขนาดใหญ่ และดาวน์โหลด

2. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเฉพาะภาพหมู่ขนาดใหญ่

รวมภาพจากการอบรม อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 22 เม.ย. 2561

อบรมการอ่านเพื่อคนตาบอด ที่ ILC 25 พ.ย. 60

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง" ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (International Laboratories Co., Ltd. ) หรือ ILC บางพลี สมุทรปราการ โดยมีอาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากร

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้สนใจในชุมชน จำนวน. 60 คน. เข้าร่วมอบรม การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และร่วมเป็นอาสาสมัครผลิตหนังสือเสียงให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติเพื่อบริการแก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ไม่สามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของหนังสือเสียงในอนาคต

กรรมการผู้จัดการบริษัท ILC คุณแสงทอง ชัยสิริโรจน์ ผู้เคยได้รับการอบรมการอ่านจากคราวสมัชชาคนตาบอดที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ เมื่อเดือนเมษายน 2560 เล็งเห็นความสำคัญกับภาษาไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย จึงชักนำมูลนิธิคนตาบอดไทย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และคณะวิทยากร เข้าให้ความรู้แก่พนักงานและผู้สนใจ นับเป็นการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกทางหนึ่ง

การอบรมเริ่มด้วยการทำความรู้จักกับคนตาบอด โดยคุณธรรมนิตย์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย (คลิป 17 นาที)

ประมวลภาพวันอบรม (คลิกที่ภาพเพื่อไปชมภาพขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก)
ILC-audiobook-readers

เมื่อพี่อาสาพาน้องตาบอดไปชมพระเมรุมาศ 24 พ.ย. 60

บันทึกจากพี่อาสา คราวที่ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดนำอาสาช่วยนำทางน้องตาบอดจากโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติ-จินตนา จ.แพร่ ที่เดินทางไปชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ...

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)
atab1

ตอนเช้ารถไฟไทยใจดีแถมเวลาชมเมืองยามเช้าให้เด็กๆ เกือบชั่วโมง กว่าจะวนรถบัสมารับและไปส่งที่สวนลุมพินีเพื่ออาบน้ำและกินข้าวก็สายเข้าไปอีก กว่าจะถึงสนามหลวงรอเข้าชมก็ปาเข้าไปเที่ยง เด็กๆ ที่มาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประถม ใช้ระบบ ครูดูแลเด็ก เด็กโตกว่าพอมองเห็นก็นำทางและดูแลน้องเล็กเป็นคู่บัดดี้ดูน่ารักดี

ความที่เป็นเด็กจึงสนใจลูบคลำสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้า ดูสนุกสนาน แต่ที่อาคารพระที่นั่งทรงธรรมแทบจะเข้าไปตากแอร์มากกว่า

สำหรับระบบการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่ทับเกษตรมีการกันพื้นที่สำหรับคนตาบอด เที่ยวนี้ถือว่าเป็นระบบมากขึ้น แต่กว่าจะได้เข้าไปอาคารทับเกษตรก็ต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ปล่อยให้พวกเราเดินไปตามเส้นทางที่เคยปฏิบัติเพราะเปลี่ยนคนประจำจุด

ถึงเขาดินบ่าย 2 เด็กๆ เริ่มอ่อนเพลีย วันนี้ถือว่าน้องๆ ตาบอดไม่ได้เข้าถึงสัตว์ได้เท่าไหร่ เพราะไม่ได้ชมการแสดงใดๆ แค่นั่งรถรางและฟังบรรยายระหว่างทางเท่านั้น

ตบท้ายคลายง่วงด้วยไอติมคนละถ้วย เด็กๆจึงยิ้มออก

คนตาบอดชมพระเมรุมาศ เช้า 12 พ.ย. 60

เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน คณะคนตาบอดกับอาสาจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

นัดกันตั้งแต่ 7.00 น. เดินไปยังจุดคัดกรองบริเวณรูปป้้นแม่พระธรณี (หน้าโรงแรมรอยัล-รัตนโกสินทร์) เข้าไปแล้วได้รับป้ายสีชมพู จากนั้นจึงได้เดินเข้าไปในบริเวณพระเมรุมาศ ถ่ายรูปหมู่กันก่อน ตอนถ่ายรูปหมู่นั้นเวลา 8.30 น. นับว่าเข้าได้เร็วมาก
(คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขยาย)
01-เดินทางไปจุดคัดกรอง-จุดพักรับป้ายสีชมพู-ถึงถ่ายรูปหมู่

ถ่ายรูปแล้วปกติจะต้องชมลานพระเมรุมาศก่อน แต่เจ้าหน้าที่ให้คณะเข้าชมนิทรรศการสำหรับคนตาบอดก่อนที่ทับเกษตร
(คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขยาย)
02-ชมนิทรรศการสัมผัส

เมื่อชมนิทรรศการที่ทับเกษตรแล้ว จึงต่อด้วยการชมนิทรรศการในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งคนตาบอดไม่ได้รับข้อมูลจากนิทรรศการมากนัก เพราะไม่มีป้ายอักษรเบรลล์เหมือนในทับเกษตร จากนั้นจึงออกไปชมบริเวณโดยรอบ ก่อนเดินออกทางกระทรวงกลาโหม
(คลิกบนรูปเพื่อดูภาพขยาย)
03-ชมพระที่นั่งทรงธรรม-ออกทางกระทรวงกลาโหม

รูปทั้งหมดเก็บไว้ในเว็บ คลิกดูอัลบั้มภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่

รูปหมู่มีขนาดใหญ่พิเศษ ดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่

อบรม จากถนนสู่ดวงดาว รอบเก็บตก 2-5 ก.ย. 60

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก) เป็นโครงการเพื่อคนตาบอดโดยตรง ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดระดมอาสาสมัครไปช่วยแบบกะทันหันในการอบรมรอบแรก (ยังมีรอบสองอีกเร็วๆ นี้)

การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ไปสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน เป็นงานที่หนักสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งในที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี

คนตาบอดที่มีความสามารถทางการขับร้องได้เข้ารอบคราวนี้ 5 คน เป็นนักร้องชาย 2 คน นักร้องหญิง 3 คน

ภาพรวมจากงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก)

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS