สวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

สวดพระอภิธรรรมพระวันรัตน์

อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 2565

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนม.ปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด

นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานให้แก่ประธาน

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สว. บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

นางสาววรุณรดา กรุณี เป็นพิธีกร และวิทยากร

นางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง เป็นวิทยากรร่วม

ในการสนทนาพิเศษการใช้งานโปรแกรม Obi และแอปพลิเคชัน Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซีชนิด NCC only

ดร.สามารถ รัตนสาคร บรรยายเรื่องการเป็นผู้ช่วยคนตาบอด

นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และนางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข เป็นวิทยากรการสนทนาพิเศษเรื่อง อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง

แบงกลุ่มสัมนาเชิงปฏิบัติการ ให้อาสาสมัครได้ทดลองอ่านแบบหัดอ่านที่เตรียมไว้ วิทยากรประกอบด้วย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี นางสาวสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข และนางสาวสมถวิล บุญน้อม

ผ้าป่าช่วยคนตาบอด 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.59 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" ของมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประดับต้นผ้าป่า ถ่ายรูปหมู่ในโบสถ์

กิจกรรมชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด พ.ศ. 2563

TAB Radio

รายการข่าวโลกโบราณคดี

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

รายการเพื่อนกัน

ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง เมษายน 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย เนตรอัมพร กฤษณปาณี

รายการเพลงดีศรีสยาม

เริ่มออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-15.30 น. ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง

 

กิจกรรม พ.ศ. 2563

1.ร่วมงาน "ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จัดโดย มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2.ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

4.ร่วมงานการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯและกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

5.ร่วมงานการอบรมอาสาสมัคร ในหลักสูตร “อาสาแบ่งปัน” โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ดร.สามารถ รัตนสาคร ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หัวข้อ การช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัครจำนวน 100 คน)

6.ร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : รักษ์โลก รักศิลปะ

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ Art for All Village เขตคลองสามวา จัดโดย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)

ร่วมกิจกรรมมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 24 พ.ย. 62

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพสาขาการนวดไทย พร้อมกับงานประกวดร้องเพลงไทยสากล-ไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ณ ศาลานุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทร์เก่า ซอย 5 กรุงเทพฯ

Bike with the Blind 7 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Bike with the Blind ปั่นครบรอบ 80 ปี งานเริ่มลงทะเบียน 3.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเมื่อ 4.00 น. และออกตัวจริงเมื่อเวลา 5.00 น. พี่นิรมล เปี่ยมอุดมสุข บันทึกไว้ดังนี้ :

อาสาสมัครบางคนไม่กล้านอน ต้องออกเดินทางตีสอง บางท่านบ้านอยู่ชานเมือง เข้ามานอนในเมือง เพื่อมาร่วมงานนี้ หลายท่านมาตั้งแต่ก่อนตีสาม ก่อนเปิดลงทะเบียนเสียอีก

การลงทะเบียนเป็นงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนอาสาสมัครช่วยเตรียมเสื้อขนาดต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งต่อให้นักปั่น จน 4.00 น. จึงแบ่งอาสาสมัครไปช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องตาบอดซึ่งทยอยมาถึง

คุณสมชาย อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิช่วยฯ มาให้กำลังใจ

4.30 น. เริ่มเรียกแถว ประจำแนว ขบวนนำหน้าเป็นกลุ่ม VIP ตามด้วยขบวนคนตาบอดประมาณ 30 คน
5.00 น. เริ่มปล่อยขบวนด้วยเสียงแตร พร้อมเสียงโห่ ปรบมือ ให้กำลังใจนักปั่น และตามด้วยขบวนนักปั่นตาดีอีกกว่าหนึ่งพันคน ใช้เวลาเกือบ 10 นาที กว่านักปั่นจะทยอยออกไปหมดจากลานคนเมือง เพื่อปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 25 กม. ขึ้นสะพานพระราม 8-ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี และวนกลับเส้นทางเดิม

กำหนดที่นักปั่นจะกลับถึงลานคนเมืองคือไม่เกิน 07.00 น. ระยะทาง แต่นักปั่นทำเวลาได้ดีมาก คือไปถึงกันตั้งแต่ประมาณ 6.30 น. แล้วจึงมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายขรรค์. ประจวบเหมาะ

วงดนตรีไดมอนด์ของคนตาบอดบรรเลงตลอดงาน

หน้าที่ของอาสาสมัครคือเตรียมบริการอาหารเช้า น้ำ และไอศกรีม ให้น้อง ๆ นักปั่นตาบอดพักให้หายเหนื่อย และช่วยเก็บหมวก บริการอาหาร น้ำ ไอศกรีม แก่นักดนตรีด้วย

ถึง 8.00 น. ทุกอย่างเรียบร้อย คนเริ่มทยอยกลับ

น้อง ๆ อาสาสมัครช่วยงานอย่างแข็งขันมาก คุณนวนันต์พาลูกชาย น้องปาณวัฒน์ มาช่วยด้วย. พี่นิรมลพาลูกตาลมาช่วยลงทะเบียนด้วย.

ขอชื่นชมอาสาสมัครทุกท่าน เยี่ยม (ดี)

งานนี้ ต้องอดนอน ต้องตื่นตี 2 ค่อนข้างหนักค่ะ ...ชื่นชม ...ชื่นชม ทุกคน สนุกสนาน ดังเห็นในรูป

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

ชมรมอาสาสมัครช่วยคนตาบอด และนักเรียน-อาจารย์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเเหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่วมกิจกรรม นิทรรศการ More Than Eyes Can See เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

คลิกที่รูปเพื่อเปิดภาพใหญ่กว่า ดาวน์โหลดได้

MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 เปิดนิทรรศการโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

คลิปงานเปิดจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงการคนตาบอด

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนร่วมโดยการนำอาสาสมัครไปช่วยคนตาบอดตลอดนิทรรศการ
ภาพจากวันเปิดนิทรรศการ More than eyes can see

รูปหมู่อาสา คลิกเพื่อดาวน์โหลดขนาดใหญ่
ลิ้งก์ไปรูปหมู่ขนาดใหญ่

อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 21 เม.ย. 62 จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าอบรมเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดการอบรม พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” และร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์

เสียงคำบรรยายพิเศษของอาจารย์มณเฑียร (30 นาที)

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

วรุณรดา กรุณี และ ชลทิพย์ ยิ้มย่อง บรรยายการใช้งานโปรแกรม Obi และ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only

สไล้ด์ประกอบการบรรยาย อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง
คลิกดูเต็มจอได้ คลิกไปที่ตัว in ดูที่ Slideshare และดาวน์โหลดได้

ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร งานครบรอบ 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ ชั้น 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ขอให้ทุกท่านไปลงทะเบียนในเวลา 8.30-9.00 น. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

*** ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่นี่ ***

แผนที่เดินทางไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

1. NATHAKUL WILAISRI
2. PISAMAI HONGSACHAT
3. กฤษณา ชุณห์เจริญ
4. กัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน
5. กานต์ธีรา ทองดี
6. คันธิยา วงศ์จันทา
7. จันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
8. จันทนา ซาโลเป็ค
9. จินตนาฎ อุ่นใจ
10. ฉัฐมา ขาวผ่อง
11. ญ​ณัฐ​กานต์​ พัฒน์​อมร​ไชย​
12. ณัชชา ทรัพยสโรช
13. ธนกฤต ทานธรรมมงคล
14. ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ
15. ธนาภรณ์ แซ่ห่อ
16. ธาริน จันทรจตุรงค์
17. น้ำฝน ทิพกุล
18. นิลเนตร สียิ่ง
19. แน่งน้อย มหากัลยาณกุล
20. บูรพา เทศแก้ว
21. ปทิตตา กมลพันธ์
22. ปภินดา สุขจำลอง
23. ประภาภรณ์ สกุลพาณิชย์
24. ปัทมพร ศรีโหร
25. พนิตานันท์ พวงจันทร์แดง
26. พรนรินทร์ เพิ่มพูล
27. พรรณิภา ทาหาร
28. พริ้มเพรา สุนากร
29. ภัทราวดี ทองเทือก
30. ภู ศิริเพชร
31. มยุรี โชติธรรมรัตน์
32. รักชนก แก้วอำพันธ์
33. ลลิตา จันเทพา
34. วธู ชุณห์สุทธิวัฒน์
35. วนิดา สุทธิยั่งยืน
36. วริศรา ธนภาคย์
37. วลัยพรรณ บงกชมาศ
38. วีน ถวิลเวชกุล
39. สรรพสิทธิ ตันติวิวรรธน์
40. สิริดลภัทร สุพรรณวัจน
41. สิริวดี สอนสารี
42. สุกานดา ศรีไตรรัตน์
43. สุดารัตน์ แซ่เตียว
44. สุธิดา จันทร์ศรีสุข
45. อติภา กิจพ่อค้า
46. อนัญญา โชคอุดมกฤตย์
47. อัญชลี สิงห์สิริวณิชกุล
48. อานนท์ รุ่งเรืองบางชัน
49. อารีรัตน์ รัตนวาลย์
50. สุรชาติ เพ็ญพิชัย
51. ศศิธร ชื่นจิตต์
52. สุนันทา ดิฐวิญญู

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS