ข้อมูลชมรม

จุดเริ่มต้น

คนตาบอดในเมืองไทยมีอาสาสมัครมาช่วยอ่านหนังสือให้ฟังและช่วยทำกิจกรรมอย่างอื่นมานานแล้ว โดยอาสาสมัครแต่ละคนมาช่วยเป็นครั้งคราว ไม่มีธรรมเนียมการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งต่างจากกลุ่มอาสาสมัครในต่างประเทศ

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เหตุที่จะทำให้อาสาสมัครจำนวนมากมารวมกันได้คือหลักสูตรพัฒนาการอ่าน ซึ่งห้องสมุดคนตาบอดจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครเมื่อปี พ.ศ. 2541

เมื่อคนกลุ่มเล็กๆ ที่เคยเข้ารับการอบรมด้วยกัน และยังมีการเสวนาคบหากันมาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์วิริยะ จึงได้ชักชวนให้อาสาสมัครกลุ่มนี้เริ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างอื่นให้คนตาบอด นอกเหนือจากการอ่านหนังสือ

ก่อรูปร่าง

จนปี พ.ศ. 2544 องค์กรคนตาบอดไทยได้เป็นเจ้าภาพ งานประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในประเทศไทย ทำให้ต้องระดมอาสาสมัครจำนวนมากมาช่วยงานในครั้งนั้น อาสาสมัครได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานสมัชชาประสบความสำเร็จอย่างสูง

กลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยงานสมัชชาคนตาบอดโลก คือกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมการอ่าน บวกกับอาสาสมัครรุ่นใหม่จำนวนหนึ่ง ยังคงอ่านหนังสือให้ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติต่อมา จึงมีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง และเริ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อคนตาบอดในด้านอื่น ๆ อีก เช่นช่วยงานวันไม้เท้าขาวเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือการทำโครงการอบรมการช่วยเหลือคนตาบอดเมื่อมีการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติตามต่างจังหวัด เป็นต้น

ตั้งชมรม

กลุ่มอาสาสมัครที่ยังพบปะกันต่อมาดังกล่าวนี้ ในที่สุดจึงมีดำริจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ให้ชื่อชมรม ตามความเห็นของ อ.มณเฑียร บุญตัน ว่า ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด นับเป็นการขยายกลุ่มอาสาสมัครออกไปให้ยิ่งกว่าคนที่เคยทำงานด้วยกัน

เมื่อมีงานสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับคนตาบอด ชมรมฯ ก็จะเป็นแกนกลางระดมอาสาสมัครไปช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อคนตาบอดโดยไม่คิดมูลค่า ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์และคุณภาพของอาสาสมัครด้วยกันเอง และสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครออกไปทั่วประเทศ เพื่อให้อาสาสมัครสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วย

ดังนั้น ชมรมฯ จึงมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี เช่นการอ่านหนังสือเสียง ช่วยงานห้องสมุด ช่วยงานสมัชชาคนตาบอด จัดอบรมอาสาสมัครต่างจังหวัด ช่วยงานทอดกฐินและผ้าป่าคนตาบอด หรือการมีกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ในหมู่อาสาสมัคร เป็นต้น

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

ประธานชมรม นิรมล เปี่ยมอุดมสุข
เลขานุการ บุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช
เหรัญญิก พนมพร วชิรขจร
กรรมการ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ
  สุดใจ จงวรกิจวัฒนา
  นวนันท์ สิงห์ดูวา
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี
  ชุลีพร เที่ยงธรรม
  ณัฐนันทธ ศิริเจริญ
  ธนวินทร์ พัฒนครู
  ภัทร วงศ์ทองเหลือ
  วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง
  สมถวิล บุญน้อม
  กัญจน์ พลสงคราม
  อรพิน รุ่งเรืองกอสว่าง
  ธันยธรณ์ ยี่คิ้ว