อบรมการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด ที่ร.พ.เมดพาร์ค

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ชมรมสายสัมพันธ์ชาวเชลล์ ร่วมกับมูลนิธิเมดพาร์ค และชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกันจัดการอบรมการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผู้เข้าอบรมมีทั้งอดีตพนักงานเชลล์ อาสาสมัครของมูลนิธิเมดพาร์ค และบุคคลทั่วไป


อาสาสมัครเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 13.00 น.


คุณสมถวิล ปธานวนิช ที่ปรึกษาคณะจัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวต้อนรับ


คุณอิ๊ก ชลทิพย์ ยิ้มย่อง เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคนตาบอดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการข้อมูลข่าวสารที่คนตาบอดเข้าถึงได้


หลังการบรรยาย เป็นการฝึกอ่าน เพื่อความเข้าใจในการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด


และฝึกการใช้แอ๊ป Read for the Blind อัดเสียง


อาสาสมัครผู้เข้าอบรมมีทุกช่วงอายุ


วิทยากรและอาสาสมัครถ่ายรูปร่วมกันหลังปิดงานเมื่อเวลา 17.00 น.