ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร งานครบรอบ 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ ชั้น 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ขอให้ทุกท่านไปลงทะเบียนในเวลา 8.30-9.00 น. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

*** ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่นี่ ***

แผนที่เดินทางไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

1. NATHAKUL WILAISRI
2. PISAMAI HONGSACHAT
3. กฤษณา ชุณห์เจริญ
4. กัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน
5. กานต์ธีรา ทองดี
6. คันธิยา วงศ์จันทา
7. จันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
8. จันทนา ซาโลเป็ค
9. จินตนาฎ อุ่นใจ
10. ฉัฐมา ขาวผ่อง
11. ญ​ณัฐ​กานต์​ พัฒน์​อมร​ไชย​
12. ณัชชา ทรัพยสโรช
13. ธนกฤต ทานธรรมมงคล
14. ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ
15. ธนาภรณ์ แซ่ห่อ
16. ธาริน จันทรจตุรงค์
17. น้ำฝน ทิพกุล
18. นิลเนตร สียิ่ง
19. แน่งน้อย มหากัลยาณกุล
20. บูรพา เทศแก้ว
21. ปทิตตา กมลพันธ์
22. ปภินดา สุขจำลอง
23. ประภาภรณ์ สกุลพาณิชย์
24. ปัทมพร ศรีโหร
25. พนิตานันท์ พวงจันทร์แดง
26. พรนรินทร์ เพิ่มพูล
27. พรรณิภา ทาหาร
28. พริ้มเพรา สุนากร
29. ภัทราวดี ทองเทือก
30. ภู ศิริเพชร
31. มยุรี โชติธรรมรัตน์
32. รักชนก แก้วอำพันธ์
33. ลลิตา จันเทพา
34. วธู ชุณห์สุทธิวัฒน์
35. วนิดา สุทธิยั่งยืน
36. วริศรา ธนภาคย์
37. วลัยพรรณ บงกชมาศ
38. วีน ถวิลเวชกุล
39. สรรพสิทธิ ตันติวิวรรธน์
40. สิริดลภัทร สุพรรณวัจน
41. สิริวดี สอนสารี
42. สุกานดา ศรีไตรรัตน์
43. สุดารัตน์ แซ่เตียว
44. สุธิดา จันทร์ศรีสุข
45. อติภา กิจพ่อค้า
46. อนัญญา โชคอุดมกฤตย์
47. อัญชลี สิงห์สิริวณิชกุล
48. อานนท์ รุ่งเรืองบางชัน
49. อารีรัตน์ รัตนวาลย์
50. สุรชาติ เพ็ญพิชัย
51. ศศิธร ชื่นจิตต์
52. สุนันทา ดิฐวิญญู