อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 21 เม.ย. 62 จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าอบรมเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดการอบรม พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด” และร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์

เสียงคำบรรยายพิเศษของอาจารย์มณเฑียร (30 นาที)

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

วรุณรดา กรุณี และ ชลทิพย์ ยิ้มย่อง บรรยายการใช้งานโปรแกรม Obi และ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only

สไล้ด์ประกอบการบรรยาย อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง
คลิกดูเต็มจอได้ คลิกไปที่ตัว in ดูที่ Slideshare และดาวน์โหลดได้