อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง 2565

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนม.ปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด

นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานให้แก่ประธาน

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สว. บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

นางสาววรุณรดา กรุณี เป็นพิธีกร และวิทยากร

นางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง เป็นวิทยากรร่วม

ในการสนทนาพิเศษการใช้งานโปรแกรม Obi และแอปพลิเคชัน Read for the Blind เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซีชนิด NCC only

ดร.สามารถ รัตนสาคร บรรยายเรื่องการเป็นผู้ช่วยคนตาบอด

นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และนางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข เป็นวิทยากรการสนทนาพิเศษเรื่อง อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง

แบงกลุ่มสัมนาเชิงปฏิบัติการ ให้อาสาสมัครได้ทดลองอ่านแบบหัดอ่านที่เตรียมไว้ วิทยากรประกอบด้วย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี นางสาวสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข และนางสาวสมถวิล บุญน้อม