รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการอ่านฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. ห้องไพลิน โรงแรมบางกอกพาเลส

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550 เวลา 8.30 น - 17.00 น. จะมีการอบรมการอ่าน และแจ้งวิธีการอ่านหนังสือเสียงพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการหนังสือเสียงพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาคเดซีฟุลเท็กซ์ ณ ห้องไพลิน โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

รายชื่ออาสาสมัครผู้แจ้งความจำนง

 1. กนิษฐา บุญทศ (แมว)
 2. กัญจน์ พลสงคราม
 3. เกรียงไกร พจน์สุนพ ( ต้อม)
 4. เขมิกา งาสลัก (เก๋)
 5. จามจุรี แคสเซอร์ (เจเจ)
 6. จิดาภา ศรีชัยยานุพันธ์ (แพ)
 7. จิตรการ ทินมณี
 8. ชลลดา วรรณเจริญ (ชล)
 9. ชัยสิริ บุญชูใจ ( เอ)
 10. ชุติกาญจน์ มาลากาญจน์ ( มิ้ง)
 11. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (โด่ง)
 12. ณิชา เปี่ยมศุภทรัพย์
 13. ธนวินทร์ พัฒนครู (วิน)
 14. ธันยธรรณ์ ยี่คิ้ว (เล็ก)
 15. นวนันท์ สิงห์ดูวา (นัน)
 16. นวลใย บุพศิริ
 17. นิภา มานะกิจภิญโญ ( หมี)
 18. นิรมล เปี่ยมอุดมสุข (นิ)
 19. เนตรอัมพร กฤษณปาณี (ดา)
 20. บุณเทพ จีรพงษ์ธนาเวช (เทพ)
 21. ประสิทธิชัย ศรีเสน (โบ้)
 22. ปาริชาติ งาสลัก ( หญิง)
 23. ปิยะฉัตร ศรีวงศ์ษา
 24. พนมพร วชิรขจร (เปิ้ล)
 25. พิมลตา เลิศสิริประภา (หญิง)
 26. เพ็ญวิภา ศรีไพศาล
 27. ภัทรพล ทองเลิศ ( ภัทร)
 28. ระจิต รุ่งเรืองกอสว่าง (หลิน)
 29. รัตติกาล มงคลวัจน์
 30. วรนุช ปานใจ ( แอ๊ด )
 31. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ( ลักษณ์)
 32. วราภรณ์ เพ็ญสุขใจ (หนึ่ง)
 33. วัฒน์ระวี
 34. วิภารัตน์ วงศ์ธรรมศรี (เปิ้ล)
 35. วิษณุ เอื้อชูเกียรติ (ตั๊ก)
 36. วีระ พักตร์วัฒนการ ( เอ)
 37. วีรินต์ อนันตพัฒนาวงศ์ (เชอรี่)
 38. ศยามล จิตตินันท์ (กุ้ง)
 39. ศรีฟ้า (ไก่)
 40. ศศิธร แซ่กัง ( ฮุง)
 41. ศิริเพ็ญ พงษ์ชัยฤกษ์ ( ตุ่น)
 42. สถาพร ศรีไพศาล
 43. สมถวิล บุณน้อม ( โอเล่)
 44. สมถวิล อัมภาพิมลเดช (จิ๋ม)
 45. สมบัติ สนธินรากุล (นรุตม์)
 46. สมศรี กิตติเจริญตระกูล ( เจี๊ยบ)
 47. สุดใจ จงวรกิจวัฒนา (เจิ้น)
 48. สุนิภา เอกวิกรานต์ (สุ)
 49. สุภาลักษณ์ เกรียงไกรชัยชนะ (ผึ้ง)
 50. สุวรรณา พานแก้ว (นา)
 51. แสงอรุณ สิทธืชิปัญญา
 52. อภินันท์ ธีระนันทกุล
 53. อมรเทพ มาแสวง (โอ๋)
 54. อรพิน รุ่งเรืองกอสว่าง (ใหญ่)
 55. อรวรรณ
 56. อริชฎา งามวงศ์สถิตย์ (จ๋า)
 57. อัญชลี (เดียร์)
 58. อัญชลีพร เที่ยงธรรม (เบียร์)
 59. อาทิตย์ พูลชัย