รายการ เพื่อนกัน 5 เมษายน 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 5 เมษายน 2559
  • กรมการศาสนา ร่วมกับมูลนิธิราชสุดาและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสายตา
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนไทยด้านคนพิการเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศ ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทนที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  • เมนูควรเลี่ยงหน้าร้อน
  • เคล็ดลับใช้ "สารกันแดด" ถูกวิธี ป้องกันผิวเสีย
  • มุมหนังสือ ตอน เทพอัสนีบกพร่องต่อหน้าที่