แจ้งผลการคัดเลือกสุดยอดหนังสือเสียง 2558

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ“การอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียงสำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558”ขณะนี้ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกสุดยอดหนังสือเสียงจำนวน 12 เล่ม เสร็จสิ้นแล้ว ทุกเล่มเป็นการอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้อง ออกเสียงตามอักขระที่ชัดเจนและน่าฟัง โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการอ่าน เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี ชนิด Full textดังนี้
 

เรื่อง อ่านโดย
1. ร้อยป่าไว้ด้วยรัก วรารัตน์ ทองศิริมา
2. นิราศรักกรุงกวี ธัญนีย์ ไชยสม
3. แหวนพระราชินีชีบา สุชาดา สนามชวด
4. โยคีน้อย ตอนศึกคัมภีร์ไตรเพท ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
5. ปลายขอบฟ้าฉาน ศิรินาถ นาถวงษ์
6. ปลุกจิตปลอบใจ อภิรดา ชินพัฒน์
7. โยคีน้อย ตอนกับโรงเรียนไสยศาสตร์ ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
8. พันธนาคินทร์ สิรินาถ นาถวงษ์
9. จอมพรานกับดอกไม้ศักดิ์สิทธ์ สุชาดา สนามชวด
10. สอดสร้อยมาลา พวงแก้ว เพียรล้ำเลิศ
11. จอมพรานควอเตอร์เมน นิรุจ เจียมจรรยงค์
12. นิทานพม่า ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข

 
ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือที่ดีของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

มูลนิธิคนตาบอดไทย และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด