คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว 16 ต.ค. 58

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว” โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี ให้เกียรติอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้สิทธิ เสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันไม้เท้าขาว" ซึ่งถือเป็นสัญญลักษณ์สากลของ "คนตาบอด" หรือผู้พิการทางสายตาทั่วโลก และเป็นเครื่องมือนำไปสู่อิสรภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง "วันไม้เท้าขาวสากล" (White Can Day) พร้อมกับเปลี่ยนแปลงทัศนคติสังคมต่อคนตาบอดที่มากความสามารถ จากคำว่า "วณิพก" เป็น "ศิลปินไม้เท้าขาว" ส่งเสริมให้ นักร้อง นักดนตรี คนตาบอดในที่สาธารณะ มีศักยภาพ และมีสิทธิเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพทัดเทียมกับคนทั่วไป

คอนเสิร์ตศิลปินไม่เท้าขาว พิธีเปิดถึงการแสดง