อบรมอาสาเพื่อผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด โดยความสนับสนุนของสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียง สำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558 ขึ้น ที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ โดยผู้ให้การอบรม อาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ และอาจารย์สุปัญญา ชมจินดา

ภาพหมู่ของผู้เข้าอบรม ในการอบรมวันแรก

ผู้เข้าอบรมได้เลีอกหนังสีอที่โครงการได้รับมาจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ และเคล็ดไทย เพื่อนำไปอ่านหลังจากการอบรม แล้วจะส่งไปเพื่อการใช้ในห้องสมุดคนตาบอด หนังสือที่ดีที่สุด 12 เล่มจะได้รับการสร้างเป็น Daisy full text ในภายหลัง

ตอนท้ายของการอบรม อาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช. ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับคนตาบอด

(คลิกที่ภาพถ่ายเพื่อเปิดภาพใหญ่)
ภาพถ่ายจากการอบรมเพื่อผลิตสุดยอดหนังสือเสียง 2558 เป็นตารางภาพ