เที่ยวเขาดิน - กิจกรรมเนื่องในวันไม้เท้าขาว 2549

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาว เนื่องในโอกาสดังกล่าว สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเดินชมสวนสัตว์ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดมีส่วนช่วยพาคนตาบอดเที่ยวเขาดินในวันนั้น


นัดกันที่ริมทาง ลานพระบรมรูปทรงม้า


พร้อมแล้วจึงเดินไปเขาดิน


พิธีเปิดที่เวที


หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์อาจารย์มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดฯ


ช่วยกันเลี้ยงปลา