ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมงาน WBUAP SEMINAR 2014

รายชื่ออาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก 104 คน

1. อาสาสมัครที่เลือกตำแหน่งงาน Airport usher ต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้ความช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.

2. อาสาสมัครที่เลือกตำแหน่งงาน Information desk, Meeting room attendant, Exhibition attendant, Usher, Food and Beverage, Site visit และ Social program ต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้ความช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.

เจ้าหน้าที่มูลนิธิคนตาบอดไทยจะติดต่อมายังอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ท่านที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม มูลนิธิฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่จะต้องตัดสิทธิ์ของท่านในการร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการช่วยเหลือคนตาบอด

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2248-0555, 0-2246-3835


1. น.ส.กนกพร นุชนานนท์เทพ 41. น.ส.นฤมล ขุนเที่ยงธรรม 81. น.ส.ศนานุช กุลวานิชย์
2. น.ส.กมลวรรณ วงศ์เหลือง 42. น.ส.นฤมล แสงวัฒนจินดา 82. น.ส.ศิตา ธนโชติกานนท์
3. นางกรสิริ เรืองรังษีรัตน์ 43. น.ส.นลินทิพย์ สินสำราญจิต 83. น.ส.ศิริธร บุตรเพ็ชร์
4. น.ส.กฤษพร ฤทธิชัยดำรงกุล 44. น.ส.นวรัตน์ วงษ์ลา 84. น.ส.ศุภธิดา กิตติสารวัณโณ
5. นางกัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน 45. น.ส.นัยนา แสงสง่าตระกูล 85. นายสงกรานต์ กลมสุข
6. น.ส.กัญญ์รินท์ สีกาศรี 46. น.ส.นุสรา ค้าข้าว 86. นายสมศักดิ์ ธรรมร่มดี
7. น.ส.กุลจิรา ภวสันต์ 47. น.ส.บงกช เตชะเกษม 87. นายสาวิน สายบัว
8. นายจาตุรงค์ แสงอรุณ 48. น.ส.ปณิดา ค่ายกนกวงศ์ 88. น.ส.สิริอร อุมรินทร์
9. น.ส.จิตติมา กาสา 49. นายปรเมศวร์ ธรธรรม 89. น.ส.สุภณิดา ลิ่วลำเพา
10. น.ส.จิตรา อภิทัศน์สิน 50. นายประเทือง มูลทองตน 90. น.ส.สุภัค เธียรลิขิต
11. น.ส.จิรประภา แตงกระโทก 51. นางปัทมา มิตรเจริญ 91. น.ส.สุภิดา ชมภูทิพย์
12. น.ส.จิระประภา เจริญสะอาด 52. นายพรนรินทร์ เพิ่มพูล 92. น.ส. สุรภี ปราณสิริเวโรจน์
13. นายจุลพงศ์ โรจน์ประสิทธิ์พร 53. น.ส.พริม ปิยะชน 93. น.ส.สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
14. น.ส.ชนานาถ พิทักษ์กุล 54. น.ส.พัชรดา พรหมวงศ์ 94. น.ส.สุวิมล มาลัยญาติ
15. น.ส.ชลิตา วัฒนะชัยโชติกร 55. น.ส.พิชญา สาทรานนท์ 95. น.ส.สุวิมล วิเศษเจริญ
16. นางชูทิพย์ คอสซาร์ 56. นายพิทักษ์พงศ์ รินนายรักษ์ 96. น.ส.เสาวณีย์ เนืองศรี
17. นายโชคชัย พึ่งอ่อน 57. น.ส.พิศนุช แซ่ล้อ 97. นางโสภา มะสึนาริ
18. น.ส.ญดาศจี ระเบียบกุล 58. น.ส.พิสมัย หงษาชาติ 98. น.ส.หงส์ แซ่ลิ้ม
19. นายฐานวัฒน์ กิตติพิริยากรณ์ 59. น.ส.ไพรินทร์ ปัญจศิลป 99. น.ส.อติภา กิจพ่อค้า
20. น.ส.ฐิตวรรณ ปัญญาคำ 60. น.ส.เฟื่องฟ้า สุริยะจันทร์ 100. นางอรพรรณ บัญชเสนศิริ
21. น.ส.ณกมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 61. น.ส.ภัคชุดา สุวรรณโชติ 101. น.ส.อรอุมา วิไลย์
22. น.ส.ณหทัย กรรณสูต 62. นายภู ศิริเพชร 102. น.ส.อริสรา พิทยายน
23. น.ส.ณัชชา ทรัพยสโรช 63. น.ส.มนัญชยา ภู่ระยับ 103. น.ส.อาภา พรเศรษฐ์ถาวร
24. น.ส.ณัฐจรีย์ ไทยนันทน์ 64. น.ส.มยุรี โชติธรรมรัตน์ 104. น.ส.อิสสรียา จิตวรานนท์
25. น.ส.ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต 65. นายมารวย เทียมทอง  
26. นายณัฐพล เมฆสัมพันธ์ 66. น.ส.รัชฎาพร โชคสมบัติชัย  
27. น.ส.ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 67. นางรุจิกาญจน์ เมเย่ร์  
28. น.ส.ณัฐรัตน์ เครือคล้าย 68. น.ส.ฤชุภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ  
29. นายณัฐวัฒน์ ขันติธรรม 69. น.ส.ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์  
30. น.ส. ณัฐสุดา สุริยะ 70. น.ส.ฤดีรัตน์ ภควัตชัย  
31. นางณิชมนกานต์ แก้วคงสุข 71. น.ส. ลินดา โฆษิตวงศ์สกุล  
32. น.ส.ดวงเดือน รักษ์ศิริ 72. น.ส.วัชราภรณ์ เจริญสะอาด  
33. นายทสร ปิยะเกศิน 73. น.ส.วันวิสาข์ ยอดยิ่ง  
34. น.ส.ธณิฏา เกตุทองสง 74. น.ส.วาสิดา สาวงศ์ทะ  
35. น.ส.ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ 75. นายวิชญ รุจิวรางกุล  
36. น.ส.ธนภัคสร วิภาวิน 76. น.ส.วิชุตา ธีรธนบดี  
37. นายธนิสสร มณีรักษ์ 77. น.ส.วิไล แสงสง่าตระกูล  
38. น.ส. ธีรารัตน์ ปิติทวีธนวัฒน์ 78. น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยเชษฐ์  
39. นางนงนุช หลายกิจรุ่ง 79. นายวิษุวัต ศุทธากรณ์  
40. น.ส.นภสร ศรีเศรษฐ์ 80. น.ส.วีน ถวิลเวชกุล