เรียกสัมภาษณ์อาสา WBUAP 2014

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครช่วยงานการประชุมสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ที่ทีมงานขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูแผนที่)

เจ้าหน้าที่จากสมาคมคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทย จะเป็นผู้ติดต่อนัดสัมภาษณ์ทางโทรคัพท์และอีเมลกับอาสาโดยตรง


กชภพ กรเพชรรัตน์ ธัมมวิต งามสุวรรณ์ วสวรรธน์ พวงพรศรี
กนกพร นุชนานนท์เทพ ธิติญา สีฆสัมบันน์ วัชราภรณ์ เจริญสะอาด
กนกพร เรือนบุรี ธีรารัตน์ ปิติทวีธนวัฒน์ วันวิสาข์ ยอดยิ่ง
กนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย นงนุช หลายกิจรุ่ง วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์
กนกวรรณ ลาภประกอบกิจ นดา แวยูโซ๊ะ วาสิดา สาวงศ์ทะ
กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ นพคุณ เนตรอาภา วิชญ รุจิวรางกุล
กมลวรรณ วงศ์เหลือง นภสร ศรีเศรษฐ์ วิชุตา ธีรธนบดี
กรรณิการ์ จำปาห้อย นฤมล ขุนเที่ยงธรรม วิภาวีร์ อรรถยุกติ
กรสิริ เรืองรังษีรัตน์ นฤมล แสงวฒันจินดา วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
กฤษพร ฤทธิชัยดำรงกุล นลินทิพย์ สินสำราญจิต วิริยา ประสพธนกิจ
กัญจน์กมล สมมะลวน นวรัตน์ วงษ์ลา วิไล เเสงสง่าตระกูล
กัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน นัยนา แสงสง่าตระกูล วิไลลักษณ์ ไชยเชษฐ์
กัญญ์รินท์ สีกาศรี นิตยา พงศ์ไพฑูรย์ วิไลลักษณ์ ยิ้มสิริกุล
กิตติภณ ภูมิสุทธิกุล นิศากร มาลี วิษุวัต ศุทธากรณ์
กิติยา ฤกษ์ชัยมงคล นุสรา ค้าข้าว วีน ถวิลเวชกุล
กุลจิรา ภวสันต์ บงกช เตชะเกษม ศนานุช กุลวานิชย์
เกรียงไกร ผิวขำ บุลวัชร เสรีชัยพร ศราธรณ์ หมั่นปรุ
เกศินี พรโชติทวีรัตน์ เบญจมาศ หนุวงษ์ ศริยา แรมวัลย์
จักกวินทร์ นิยมศิริวนิช ปณิดา ค่ายกนกวงศ์ ศิตา ธนโชติกานนท์
จาตุรงค์ แสงอรุณ ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล ศิริธร บุตรเพ็ชร์
จิตติพัฒน์ นิติธรรมยง ปรเมศวร์ ธรธรรม ศุทธินี ทัศนะเกตุ
จิตติมา กาสา ประกายเพชร ธรรมศร ศุภธิดา กิตติสารวัณโณ
จิรประภา แตงกระโทก ประกาศิต พินิจ ศุภนุช สุขภารังษี
จิระประภา เจริญสะอาด ประเทือง มูลทองตน ศุภาพร ธงไชย
จิราภา ธนวณิชตระกูล ประเสริฐขจร เพ็งแช่ม สงกรานต์ กลมสุข
จุฑามาศ ยงศิริวรรณ ปรัชญ์ แสงจันทร์ สไบทิพย์ เมืองวงค์
จุลพงศ์ โรจน์ประสิทธิ์พร ปรีชญา สุวรรณสิทธิ์ สมศรี สุขศิริ
ชญานันท์ ชาญสวัสดิ์ ปวีณา จังธนะสมบัติ สมศักดิ์ ธรรมร่มดี
ชฎานิศ เจนสุธรรมา ปองภพ บุญชูธนาวงศ์ สยาม ธีรวุฒิ
ชนานาถ พิทักษ์กุล ปัทมา มิตรเจริญ สายชล จันทร์เกตุ
ชยาภา ไกรลาสนฤมิต ปาจรีย์ วรหาญ สายมาสก์ ถนัดพจนามาตย์
ชลิตา วัฒนะชัยโชติกร พรนรินทร์ เพิ่มพูล สาวิตรี กุลีช่วย
ชัญญศร รักษ์อลงกต พรปรีณัน อุไรกุล สาวิตรี สีโส
ชิดชนก ชัยงาม พรรณมนัส สุมาสา สาวิน สายบัว
ชุติมา ศรีนวกุล พรรษพร ถิ่นทวี สิริกมล วังเมือง
ชูทิพย์ คอสซาร์ พรอาภา พุทธพอทักษ์ สิริอร อุมรินทร์
โชคชัย พึ่งอ่อน พริม ปิยะชน สุชานาถ โจภัทรกุล
ซาเอกะ เซะคิเนะ พัขรดา พรหมวงศ์ สุดธิดา พาดฤทธิ์
ญดาศจี ระเบียบกุล พัชรินทร์ ประเสริฐวณิช สุธิรา ศรีบัวพันธุ์
ฐิตวรรณ ปัญญาคำ พิชญ์สินี อาสนศักดิ์ สุธีรา บุนนาค
ฐิติลักษณ์ พวงเงินงาม พิชญะ ฐานะสถิรกุล สุธีลา อุดมมิตร
ณกมล ศักดิ์อุดมวัฒโน พิชญา สาทรานนท์ สุนิษา สุภามงคล
ณภคดล กิตติเสนีย์ พิตติภรณ์ อ้นสุวรรณ์ สุภณิดา ลิ่วลำเพา
ณหทัย กรรณสูต พิทักษ์พงศ์ รินนายรักษ์ สุภัค เธียรลิขิต
ณัชชา ทรัพยสโรช พิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล สุภัทรา ปั้นแตง
ณัฏฐนันท์ สิงหกฤตพิศาล พิมพ์ใจ วรรณพงษ์ สุภิดา ชมภูทิพย์
ณัฏฐา แก้วอามาตย์ พิมพ์พิชชา เมธาวีสิทธิ์ สุรภี ปราณสิริเวโรจน์
ณัฐจรีย์ ไทยนันทน์ พิมพ์สุดา ภารสงัด สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
ณัฐชญา กรรมารวนิช พิริยา ปฏิมานุเกษม สุวรรณ จันพา
ณัฐชยา นวกิจบำรุง พิศนุช แซ่ล้อ สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
ณัฐชา จันทนพรชัย พิสมัย หงษาชาติ สุวิมล มาลัยญาติ
ณัฐณิชา เสนาะเมือง พีรพร เหล่าธรรมกิตติ สุวิมล วิเศษเจริญ
ณัฐธิดา ทรงสวัสดิ์ชัย เพ็ญผกา ปะภาเมือง เสาวณีย์ เนืองศรี
ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต ไพรินทร์ ปัญจศิลป แสงสีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ณัฐพล เมฆสัมพันธ์ ภัคชุดา สุวรรณโชติ โสภา มะสึนาริ
ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ภาธร สวัสดิสุข หงส์ แซ่ลิ้ม
ณัฐยาพัชญ์ สุวรรณพฤกษ์ ภาวรินทร์ รามัญวงศ์ หทัยรัตน์ ระเบียบกุล
ณัฐรัตน์ เครือคล้าย ภู ศิริเพชร อติชาต ภิรมย์ลาภา
ณัฐวัฒน์ ขันติธรรม มนต์ธิรา ถ้อยคำ อติภา กิจพ่อค้า
ณัฐสุดา สุริยะ มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ อนินทิตา มีจันที
ณิชมณ ชัยพิพัฒน์ มนัญชยา ภู่ระยับ อมรทิพย์ แสงศิริตระกูล
ณิชมนกานต์ แก้วคงสุข มยุรี โชติธรรมรัตน์ อรพรรณ บัญชเสนศิริ
ดนยา เมืองงาม มรรษมน เกตุเงิน อรอุมา วิไลย์
ดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ยิ่งรัก หมื่นสวัสดิ์ อริสรา พิทยายน
ดวงเดือน รักษ์ศิริ รดามณีย์ ทัฬหกิจ อรุณวรรณ บริพันธ์
ตรองสิริ ทองคำใส รัชฎาพร โชคสมบัติชัย อลงกรณ์ สุมาลี
ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ รัฐธนินท์ ศตธีระพันธ์ อัครานี ทิมินกุล
ทสร ปิยะเกศิน รุจิกาญจน์ เมเย่ร์ อังคณา สุขสำราญ
ธณิฏา เกตุทองสง ฤชุภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ อัมมิกา แสงเกษมสันต์
ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์ อาภา พรเศรษฐ์ถาวร
ธนภัคสร วิภาวิน ฤดีรัตน์ ภควัตชัย อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท
ธนัทวรรณ์ กีรติยานันทน์ ลักษมีกนิษฐ์ ศุขวัฒน์ อิศริยา วาตานาเบ้
ธนิสสร มณีรักษ์ ลินดา โฆษิตวงศ์สกุล อิสรารัตน์ ทองไพบูลย์
ธัญลักษณ์ ประสงค์กิจเจริญ วนิษญา กันทามูล อิสรียเนตร จตุนภลักษณ์
ธันย์ชนก ธีรทรงธรรม วรรษมน ศรีทานันท์ อิสสรียา จิตวรานนท์
ธันย์ชนก สมบูรณ์ดำรงกุล วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล อุราวัลย์ วัฒนสินพงษ์
    อุษณีย์ เย็นใจ