ข้อมูลสำหรับอาสา งาน WBU-ICEVI 2012 วันที่ 8-18 พ.ย. 2555

รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 เพิ่มเติม 80 คน
ประกาศเมื่อ 18 ต.ค. 55
(เพื่อเข้ารับการอบรมการช่วยคนตาบอดในวันที่ 20 ต.ค. 55 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค)

1กนกนพ บุนนาค 21. ณัฐพล เมฆสัมพันธ์ 41. พรรณทิพย์ สุราย 61. ศุภกัญญา แข็งแรง
2. นางสาว กนกลดา ปันจัตุรัส 22. ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 42. นางสาว พลอยชนก ศุภวงศ์ 62. นาย สกล ทวีสุข
3. นาง กรศิริ โพธิ์อ่อน 23. ณิชชา ชาญเชาวน์กุล 43. พัชรธร เจนวิทยาวิชกุล 63. นาย สมยศ สูตรธาดา
4. กานต์สิรี สิทธิประสงค์ 24. นางสาว ณิชา เจียรนัย 44. นางสาว พาขวัญ บูรณะพิมพ์ 64. นาย สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
5. นางสาว จริยา ศรีวิริยะวงศ์ 25. นางสาว ดุษฎี โสระธิวา 45. พิชญา จรูญพงษ์ศักดิ์ 65. นางสาว สุขปวีณ์ เวชบุญชู
6. จีรพงษ์ ฉลอม 26. นาย ถิรวุฒิ ยันตรีสิงห์ 46. พิฐชญาณ์ จรัสวงศ์โภคิน 66. นางสาว สุจิตร เดชสุวรรณาชัย
7. นาย เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยะกุล 27. นาย ธนภูมิ อัจธนาสิริ 47. นางสาว พิมพ์ใจ สร้อยเพ็ชร 67. สุจิตรา สัทธรรมวิไล
8. ชนานนท์ แทนวิบูลย์ 28. นางสาว ธนาภรณ์ แสงบรรเจิดกุล 48. นางสาว ภัคจิรา พรภิญโญ 68. นางสาว สุธาสินี สุวรรณปลีก
9. นางสาว ชนินาถ ชวนะเวช 29. นาย ธนิษฐ์ นีละโยธิน 49. นางสาว ภัทรา เบลบัติ 69. นางสาว สุพรรษา เพชรนารายณ์
10. ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ 30. นางสาว นภสร ลิลิตสัจจะ 50. นาย ภูวดล พิพุทธวัฒน์ 70. สุพิชญา เปล่งปลั่ง
11. นาย ชยพล อริยคุณากูร 31. นันทนา วงเด่นเดือน 51. นางสาว มนัสมนต์ สถิธางกูร  71. นาย สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
12. นาย ชาญวิทย์ อัศวธีระมั่นคง 32. นางสาว นิภาพร ยอดแสงศรี 52. นาย ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 72. นางสาว สุภิตา ศักดิ์ชลาธร
13. นางสาว ชุตินาถ วรารัตนกุล 33. นิรินธร พรพิสุทธิ์ 53. นางสาว วัชราภรณ์ คำหมาย 73. นางสาว สุมนา โสระธิวา
14. เชิดชนนี ตันธนวิกรัย 34. บุสบงกช สิริสักดานุสรณ์ 54. นางสาว วัชรีพร ทับพุ่ม 74. สุมาลี บุญรำลึกถนอม
15. นางสาว ญาณิสา จันทร์เผื่อน 35. นาย บูรพา วุ่นพาณิชย์ 55. นาย วัฒนพล เจริญพงศ์ธีระ 75. นางสาว สุวนันทร์ หนูนัง
16. นางสาว ฐิตวรรณ ปัญญาคำ 36. นางสาว ประการัง โฉมปรางค์ 56. วันวิสาข์ อึ้งเจริญ 76. สุวรรณา คติธรรมรักษ์
17. ฐิตาภา สุขเกษม 37. นางสาว ประภัสสร นามศิริพงศ์พันธุ์ 57. วิภาพร สุราฤทธิ์ 77. นางสาว อรดล แก้วประเสิรฐ
18. นางสาว ฐิติวรรณ แท่นพรหม 38. นาย พณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 58. นาย ศรวุฒิ โพธิ์อ่อน 78. นางสาว อรทิชา อินทาปัจ
19. นาย ณภัทร เสี้ยนสลาย 39. นาย พรนรินทร์ เพิ่มพูล 59. นาย ศิรเศรฐ์ แก้สว่าง 79. นาย อังคาร สาระสุวรรณ์
20. นางสาว ณัฐชรัตน์ กิจทรัพย์ทวี 40. นางสาว พรพิมล วังคุ้มภัย 60. นาย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์ 80. นาย อำพูล เอื้อจงมานี

รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 แบ่งตามหน้าที่ และคาบ

14 ต.ค. 55 - เพิ่มเติมรายชื่อ Airport Usher (8.) กับ Shuttle Service (9.)


(คลิกที่รูปเพื่อเปิดดู PDF -- มีครบทุกคาบ)
1. Information Desk

2. Food & Beverage

3. Meeting Attendant

4. Exhibition Attendant

5. Usher

6. Social Programme

7. Tour

8. Airport Usher

9. Shuttle Service