การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาฯ WBU-ICEVI-2012 1-2 ก.ย. 55

อาสาสมัครผู้ได้รับเลือกให้เข้าช่วยงาน WBU-ICEVI 2012 เข้ารับการอบรมการนำทางคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ด้วยเหตุที่อาสาฯ มีจำนวนมาก การอบรมจึงถูกแบ่งเป็นสองวัน แต่ละวันมีเนื้อหาเหมือนกัน โดยแบ่งกลุ่มอาสาออกเป็นสองกลุ่มเพื่อความเหมาะสมในการอบรม

คณะผู้จัดการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน
คณะผู้จัดการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

กิจกรรมภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายภาคทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกจริง แบ่งเป็น 4 ฐาน ในรูปคือฐานหัดพาคนตาบอดขึ้นลงบันได
ฐานหัดพาคนตาบอดขึ้นลงบันได

ปัจฉิมกถาโดยคณะผู้ให้การอบรม
ปัจฉิมกถาโดยคณะผู้ให้การอบรม