ขอความร่วมมือค่ะ

ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับคนตาบอดค่ะ
โดยทางภาควิชานั้นมีความต้องการให้มีกิจกรรมต่างๆและการบรรยายเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาของผู้ที่ตาบอดจากวิทยากร

ไม่ทราบว่า ทางพอสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนตาบอดให้ได้บ้างหรือไม่คะ