สัมนาบุคลากรกับการทำงานในองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "งานสัมนาบุคลากรกับการทำงานในองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม: การเสียสละควบคู่กับการพัฒนาตน" ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มีงานสัมนาวันที่ 23 กันยายน เข้าฟังการบรรยายจากผู้แทน สมาคมคนตาบอดฯ ผู้รับรองจากศูนย์พัฒนาชนบทฯ และผู้ใหญ่บ้านหนองตาเข้ม (ทำการเกษตรครบวงจร แบบพอเพียง) และได้ไปเยี่ยมชม

วันที่ 24 กันยายน ไปเยี่ยมชม ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ช่วงบ่าย มีกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา

วันที่ 25 กันยายน ช่วงสาย เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ทัศนศึกษาปราสาทพนมรุ้ง

และ ปราสาทเมืองต่ำ ช่วงบ่าย เดินทางกลับ
ทัศนศึกษาปราสาทเมืองต่ำ