งาน "1414 พบผู้ใช้บริการภาคเหนือ" เมื่อ 27 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 คุณเนตรอัมพร กฤษณะปาณี และคุณกันต์ พลสงคราม ผู้เป็นทั้งอาสาอ่านหนังสือเสียงระดับมืออาชีพ และเป็นกรรมการชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เดินทางไปร่วมงาน "1414 พบผู้ใช้บริการภาคเหนือ" โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมซีเอช จังหวัดเชียงใหม่

คุณดากับคุณกันต์ นั่งโต๊ะเสวนาอย่างหนาแน่น

เป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตหนังสือเสียงและผู้บริโภคหนังสือเสียงในภูมิภาคเป็นครั้งแรก

คุณดากับคุณกันต์ คุยกับผู้อ่าน (ฟัง)