สไล้ด์เรื่องภาพรวมกระบวนการผลิตหนังสือเสียง

สไล้ด์ชุดนี้ทำขึ้นเพื่อแนะนำภาพรวมของการใช้และการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีเพื่อคนตาบอด ในการอบรมการอ่านหนังสือเสียงครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 53 ร่วมกับกลุ่ม We2Blind