รับอาสา 10 ท่าน ประชุมสามัญ ส.คนสายตาเลือนราง 21 พ.ค. 60


รับสมัครจิตอาสาจำนวน 10 ท่าน
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมคนสายตาเลือนราง
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00-17:00
หอประชุมโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ช่วยลงทะเบียน. พาเข้าห้องประชุม ห้องน้ำ. อำนวยความสะดวกในงาน.
ติดต่อ นิรมล เปี่ยมอุดมสุข 081 307 0149