ขออาสา 17-19 ม.ค. 61 ดูแลคนพิการ พัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ

รับสมัครอาสาสมัครดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 500 คน

จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ โรงแรมอะเดรียติก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ติดต่อ คุณนิรมล 08 1307 0149

แผนที่โรงแรม

กำหนดการ