รับอาสาเข้าอบรมการทำหนังสือเสียง 22-23 เม.ย. 60


ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมการอบรมการอ่าน ในโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าลงทะเบียน

จัดโดย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

 1. สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน คือ 22 และ 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท
 2. มีความสนใจและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียง
 3. มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนตาบอดในด้านการอ่านหนังสือเสียงในอนาคต

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. การอบรม และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทั้ง 2 วัน
 2. เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าอบรมทั้ง 2 วัน

** สำหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ขอให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Obi เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติพร้อมการรับฟังการบรรยายการผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://a-sa.org/node/118

ท่านที่สนใจ กรุณาแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ คุณสุปราณี (ตูน) 08 1243 7263, 08 9924 4087 และคุณนิรมล (นิ) 08 1307 0149 และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.a-sa.org

 

โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
22-23 เมษายน 2560
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พีธีเปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กล่าวรายงาน โดย น.ส.นิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
 • กล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด”
 • บรรยาย โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10.30-12.00 น. บรรยาย การอ่านหนังสือเสียงให้ถูกอักขระวิธี บรรยาย โดย
 • นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: น.ส.สุภัชฌา ซองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มที่ 4 วิทยากร: นายกันต์ พลสงคราม นักจัดการวิทยุและนักพากย์มืออาชีพ
 • กลุ่มที่ 5 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์

หมายเหตุ: เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารว่างระหว่างการสัมมนา

 


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องการ์เด้น 1 ชั้น 2

09.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” (ต่อ)
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: น.ส.สุภัชฌา ซองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มที่ 4 วิทยากร: นายกันต์ พลสงคราม นักจัดการวิทยุและนักพากย์มืออาชีพ
 • กลุ่มที่ 5 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. บรรยายการใช้งานโปรแกรม Obi เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only
 • บรรยาย โดย นางวรุณรดา กรุณี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
16.00-17.00 น. สรุปผลการสัมมนาและพิธีมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ: เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารว่างระหว่างการสัมมนา